Komende vijf jaar 27.000 woningen erbij in Noord-Brabant

Komende 5 jaar meer woningen in Noord-Brabant

Het Rijk, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw, de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de aanpak van excessen. De versnelling moet in de periode tot 2024 zo’n 27.000 woningen opleveren. Dat staat in de woondeal die vanochtend tijdens een werkbezoek aan Strijp-S is ondertekend door minister Ollongren (BZK), wethouder Torunoglu van Eindhoven en gedeputeerde Van Merrienboer.

Dit komt in Eindhoven bijvoorbeeld neer op een forse versnelling van de jaarlijkse woningbouwproductie naar ongeveer 3.000 woningen gemiddeld per jaar. Ook komen er op korte termijn nog 1.000 tijdelijke woningen. Het Rijk ondersteunt de woondeal met een bedrag van €750.000 voor onderzoek en pilots. Ook wordt bekeken of projecten gebruik kunnen maken van bijzondere regels zodat tijdswinst kan worden geboekt.

Lagere inkomens, studenten en starters

De in de woondeal vastgelegde meerjarige samenwerking sluit aan op de Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio. Deze actieagenda ondersteunt de kennisintensieve maakindustrie door samen te investeren in nieuwe technologieën en door het vestigingsklimaat van de Brainportregio te verbeteren voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent uit binnen- en buitenland. Voldoende aanbod aan woonruimte is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Verder hoort er ook voor lagere inkomens, studenten en starters op de regionale woningmarkt voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte te zijn.

Vijf woondeals in de regio

Landelijk moeten er per jaar 75.000 woningen bijkomen om de tekorten in te lopen. Met de vijf regio’s waar de vraag het grootst is, maakt minister Ollongren in woondeals bestuurlijke afspraken over versnelling en de aanpak van excessen. De woondeal met de regio Eindhoven is de tweede op rij nadat eerder afspraken werden gemaakt met de gemeente Groningen.

Negen voorkeurslocaties

Binnen het SGE zijn eerder al negen voorkeurslocaties voor woningbouw vastgelegd. Zo’n 15.000 van de 27.000 versneld te bouwen woningen komen in Eindhoven en dan vooral het centrumgebied en de transformatielocatie Knoop XL. Het aantal woningen dat de partijen in Eindhoven versneld tot stand wil brengen komt voort uit zowel de (verwachte) groei van de bedrijven in de Brainportregio, het huidige woningtekort, als de noodzaak om flexibel te in te spelen op economische en demografische ontwikkelingen.

Flexibele bestemmingsplannen

Het Rijk, de provincie en gemeenten onderzoeken of de versnelling onder bestaande regels mogelijk is. Zo mogelijk krijgt de gemeente toestemming van het kabinet om gebruik te maken van bijzondere regels, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen flexibeler te maken. Voor onderzoek naar de woningbehoefte vanaf 2024 krijgt het SGE een rijksbijdrage van €100.000.

Tijdelijke woningen

Voor verlichting van de meest acute druk op de woningmarkt willen partijen dit jaar nog zo’n 1.000 tijdelijke woningen realiseren die bij voorkeur langer dan 10 jaar gebruikt kunnen worden. De woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep: kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten en woningzoekenden die op de wachtlijst staan. Gemeenten binnen het SGE wijzen voor de tijdelijke woningen locaties aan en stellen grond beschikbaar. De provincie en de minister gaan waar nodig de procedures versnellen.

Verminderen woonoverlast en innovatieve concepten

Partijen zetten verder in op het verminderen van woonoverlast en de aanpak van slecht verhuurderschap. Zo krijgt het SGE €230.000 voor onder andere de ontwikkeling van methodes die woonfraude beter aan het licht brengen.

Het Rijk stelt €150.000 beschikbaar voor vernieuwende concepten die de woningbouw en ontwikkeling van woongebieden verder versnellen. Bijvoorbeeld met 3D-geprinte woningen of het Brainport Smart District, een slimme wijk waar nieuwe technieken op het gebied van vervoer, duurzaamheid en energieopwekking worden toegepast. Verder starten experimenten met de panden van rijkskantoor Karelspoort die vanaf 2022 overtollig worden. Het Rijksvastgoedbedrijf wil deze duurzaam transformeren naar woningen.

 

Bron: VastgoedJournaal


Gerelateerde artikelen