Disclaimer VSM

Disclaimer VSM

Sinds 28 april 2011 is Brick Care B.V. (“Bestuurder”) belast met het bestuur van Vastgoed Solide Fondsen B.V. en daarmee indirect van de volgende vennootschappen: Vastgoed Solide Maatschappij B.V., Vastgoed Solide Maatschappij Beleggingen B.V., Bewaarder Vastgoed Solide Maatschappij B.V.

Per 15 april 2011 is Annexum Beheer B.V. (“Beheerder”) benoemd tot beheerder van Vastgoed Solide Fondsen B.V. en de volgende daaraan gelieerde vennootschappen:

  • Vastgoed Solide Maatschappij B.V.
  • Vastgoed Solide Maatschappij Beleggingen B.V.
  • Bewaarder Vastgoed Solide Maatschappij B.V.
  • Stichting Bewaarder Solide Maatschappij

Bestuurder en Beheerder hebben hun taak aanvaard als respectievelijk bestuurder en beheerder op verzoek van de Stichting Belangen Obligatiehouders VSM, nadat laatstgenoemde stichting in de periode van 30 november 2010 tot 22 april 2011 het bestuur had overgenomen van de voormalige bestuurders vanwege ernstige vermoedens van wanbeleid en van frauduleus handelen door deze voormalige bestuurders. Stichting belangen obligatiehouders VSM heeft in de periode 30 november 2010 tot 22 april 2011 de surseance van betaling voorbereid van Vastgoed Solide Fondsen B.V., Vastgoed Solide Maatschappij B.V. en Vastgoed Solide Maatschappij Beleggingen B.V. en daaruit zijn beschikkingen van de rechtbank Arnhem d.d. 29 maart 2011 voortgevloeid waarin de aangeboden ontwerpakkoorden zijn gehomologeerd.

Bestuurder en Beheerder is in het kader van het voorgaande verzocht het bestuur respectievelijk het beheer op zich te nemen ten einde te trachten zo veel als nog mogelijk terug te krijgen van de investering van de obligatiehouders die certificaten van aandelen hebben in Vastgoed Solide Fondsen B.V.. Bestuurder en Beheerder kunnen op grond van het voorgaande dan ook geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor risico’s die voortvloeien uit het wanbeleid van de voormalige bestuurders. Bestuurder en Beheerder hebben hun opdracht dan ook aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij niet aansprakelijk zullen zijn als bestuurder of als beheerder voor welke vorm van schade dan ook die voortvloeit uit handelingen die zijn verricht voorafgaand aan het moment dat zij hun opdracht hebben aanvaard.

Gezien de hiervoor geschetste problematische geschiedenis is het partijen bekend dat de financiële situatie van VSM niet goed is en dat er eveneens sprake kan zijn van administratieve wanorde, achterstallig onderhoud van het vastgoed en verwaarloosde relaties met huurders en leveranciers c.q. dienstverleners. Gelet hierop en gelet op de bijzondere aard van de opdracht van Bestuurder en Beheerder zal de contractspartij de Bestuurder en Beheerder en hun respectievelijke (in)directe bestuurders op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor welke vorm van schade ook die de contractspartij geleden heeft of zal lijden.

Bestuurder en Beheerder en hun (in)directe bestuurders zijn slechts aansprakelijk jegens de contractspartij voor onrechtmatig of anderszins onbehoorlijk handelen dat aan hen is toe te rekenen op grond van grove schuld of opzet. Hoewel de inhoud van de website met de meeste zorg is samengesteld wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven.

Bestuurder of Beheerder,  noch een van haar functionarissen, of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de op de website opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze informatie.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.