Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden bij deze website

Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden (ook wel: “Disclaimer”) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Annexum (“Website”) alsmede op de op of via de Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen, prospectussen en/of diensten (“Informatie”). Door het gebruik van de Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van de Disclaimer. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

De Disclaimer ligt ter inzage ten kantore van Annexum en zal op verzoek via info@annexum.nl of telefoonnummer 020 – 572 0101 kosteloos worden toegezonden. Tevens kunt u de Disclaimer downloaden onder “Downloads” op deze website, en vervolgens desgewenst uitprinten.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Annexum is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Annexum. Annexum is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Een online op de website ter beschikking gestelde prospectus kan afwijken van de hard-copy versie van de prospectus met betrekking tot hetzelfde beleggingsobject of hetzelfde fonds (het kan bijvoorbeeld een verkorte versie zijn). Indien u naar aanleiding van de online prospectus interesse heeft voor een bepaald beleggingsobject of fonds, dient u de hard-copy versie van de prospectus aan te vragen. U kunt de hard-copy versie van de gewenste prospectus telefonisch op 020 – 572 0101 of per e-mail aan info@annexum.nl aanvragen. Uw eventuele aanvrage voor participatie in een beleggingsobject of beleggingsfonds wordt geacht te geschieden op basis van de hard-copy versie van de prospectus waarin u het inschrijfformulier aantreft.

Links met andere websites

De Website bevat links naar externe internetpagina’s. Annexum is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze Website.

Cookies

Annexum.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw eigen computer uw surfgedrag opslaan. Zo kan onze website goed functioneren, kunnen wij het klikgedrag van onze bezoekers analyseren en ook gericht adverteren. We verwerken dan in ieder geval uw IP-adres, of een deel hiervan, algemene bezoekersinformatie zoals het land waar u zich bevindt, gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaattype; en eventueel uw surfgedrag.

Welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden is afhankelijk van de door u gegeven toestemming. Sommige van deze cookies worden door derden geplaatst. Annexum hanteert een strikt privacybeleid, eveneens met betrekking tot cookies. Uw informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Meer over onze cookies leest u in onze cookieverklaring.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Annexum. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Annexum.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze Website plaatst of deze toestuurt aan Annexum via e-mail of anderszins, zal Annexum gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Annexum zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Annexum terzake van alle schade en kosten die Annexum lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Versie: januari 2021