Privacyverklaring

Hoe veilig zijn uw gegevens?

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van Annexum Invest B.V. (hierna “Annexum” of “Wij”). Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Wie is de verantwoordelijke?

Annexum is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd op het adres Strawinskylaan 485 G-toren, 1077 XX, in Amsterdam. Ons Kamer van Koophandel-nummer is 33271596.

Hoe kijken wij tegen privacy aan?

Annexum vindt uw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij uw gegevens gebruiken voor de dienstverlening. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren of indien wij dat wettelijk verplicht zijn. Natuurlijk hebben wij ook een commercieel belang, maar wij houden ons aan de geldende privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij, al dan niet na acceptatie, via cookies ontvangen.

U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van u te vragen dan dat we nodig hebben.

Communicatie

Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en verder met u te communiceren.

Contract

Maak u gebruik van onze dienstverlening, dan kunnen we meer gegevens van u verzamelen. Welke dit zijn hangt af van de specifieke situatie. Dit zullen we altijd met u bespreken. Indien u zich inschrijft voor een fonds kunt u dat als natuurlijk persoon of namens een rechtspersoon doen. We vragen u dan in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-rekeningnummer

We vragen daarbij ook om een kopie van uw identiteitsbewijs en een uittreksel uit de kamer van koophandel, indien u zich namens een rechtspersoon inschrijft.

U kunt zich ook registreren voor onze portal, MyAnnexum. Dit portal biedt u toegang tot al uw persoonlijke informatie en documenten. U maakt in dat geval zelf een wachtwoord aan. Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam. Deze zijn persoonsgebonden.

Voor registratie vragen we uw relatiecode, uw registratiecode, uw e-mailadres en we vragen u een wachtwoord op te geven.

Eenmaal geregistreerd, kunt u gebruik maken van dit portal door in te loggen via onze website. Bent u uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. Hiervoor krijgt u een activeringslink per e-mail toegezonden.

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van onze diensten, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website. We vragen daarbij om uw e-mailadres. We werken met een dubbele opt-in. Dit betekent dat u een bevestigingsmail krijgt op het opgegeven e-mailadres. Pas nadat u de inschrijving heeft bevestigd wordt u toegevoegd aan de mailingslist. U kunt zich te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit doet u door zich af te melden via de link onderaan de e-mail.

Indien u onze whitepapers wilt downloaden, vragen wij ook om uw naam en telefoonnummer. U meldt zich bij het downloaden van een whitepaper tegelijkertijd aan voor onze nieuwsbrief. Ook hier geldt: afmelden kan altijd.

Doelgroepbepaling

Annexum analyseert haar klantenbestand. Dit met als doel vast te stellen hoe zij haar doelgroep het beste kan bereiken. Het kan zijn dat daarvoor bepaalde persoonsgegevens van u worden gebruikt, zoals uw geslacht, postcode of e-mailadres. Zo kan zij vaststellen wat uw profiel is en op welke doelgroep zij zich kan richten. Het kan zijn dat Annexum hier een derde voor inschakelt, zoals een online marketingbureau. Als deze gegevens met derden worden gedeeld voor dit doel, dan worden uw gegevens gehasht zodat derden deze gegevens niet kunnen zien.

Cookies en adverteren

We maken ook gebruik van cookies. Zo kan onze website goed functioneren, kunnen wij het klikgedrag van onze bezoekers analyseren en ook gericht adverteren. We verwerken dan in ieder geval uw IP-adres, of een deel hiervan, algemene bezoekersinformatie zoals het land waar u zich bevindt, gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaattype; en eventueel uw surfgedrag.

Welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden is afhankelijk van de door u gegeven toestemming. Sommige van deze cookies worden door derden geplaatst. Annexum hanteert een strikt privacybeleid, eveneens met betrekking tot cookies. Uw informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Meer over onze cookies leest u in onze cookieverklaring.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid. Wel verwerken we gevoelige informatie, namelijk financiële gegevens. Die waarborgen we nog een beetje extra.

Wat zijn de wettelijke grondslagen van Annexum?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van onze overeenkomst met u, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen (bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief) en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben (zoals bij nader genoemde marketingdoeleinden).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Annexum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Klantgegevens worden bewaard zolang u klant bent. We bewaren daarna enkel de gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals richting de Belastingdienst) zolang dat nodig is op grond van die wettelijke bepaling.

Als u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief, wordt u onmiddellijk van de mailinglist verwijderd.

In de cookiesverklaring leggen we uit welke cookies hoe lang worden bewaard.

Delen wij uw gegevens? En zo ja: is de privacy dan gewaarborgd?

Annexum deelt uw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met u, zoals zusterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen en software aanbieders, of voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld vaststellen van doelgroep). Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor gepast niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De meeste partijen bevinden zich in de Europese Unie. Met partijen die buiten de EU zijn gevestigd, zorgen wij voor passende waarborgen. We sluiten alleen een overeenkomst met deze partijen indien de Europese Commissie heeft besloten dat doorgifte veilig is (zoals bij partijen in Amerika die onderdeel zijn van het Privacy Shield framework) of als er vergelijkbare maatregelen zijn getroffen die zorgen dat uw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

Hoe veilig zijn uw gegevens?

Annexum vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat uw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terecht komen. Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan:

 • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden
 • Onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd.
 • We gebruiken Firewall X 2 (Hosting en op locatie) en Webroot (Antivirus)
 • We hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens
 • We hebben accountblokkade op afstand
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw privacy:

 • Recht van inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Rrecht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd

U kunt een verzoek/bezwaar indienen per e-mail via info@annexum.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek/bezwaar door u is ingediend, verzoeken wij u vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met uw e-mail mee te sturen. Graag in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Indien u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen we dat graag via bovenstaand e-mailadres. Het liefst komen we hier samen uit. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat gebeurt er bij wijzigingen?

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Ditzelfde geldt voor onze dienstverlening. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

 

Versie: januari 2021