Huurwoningen weer betaalbaar door WOZ-maatregel?

Huurwoningen in het middensegment

Het kabinet komt met een WOZ-maatregel (Waardering Onroerende Zaken) waardoor met name huurwoningen in grote steden weer betaalbaar worden, meldt NOS. In het wetsvoorstel staat dat de WOZ-waarde van een woning nog maar voor maximaal 33 procent mag meetellen bij het vaststellen van de huurprijs.

Het uitgangspunt was dat de WOZ-waarde voor gemiddeld 25 procent zou meetellen. De afgelopen jaren bleek echter het aandeel in de grote steden door stijgende woningprijzen vaak veel hoger uit te komen. De verwachting van het kabinet is dat huurprijzen waarbij het WOZ-aandeel meer dan een derde bedraagt, met deze maatregel lager zullen worden. Huurwoningen die boven de sociale huurgrens van € 737 zijn gekomen vloeien met deze maatregel weer terug naar het sociale woningsegment. De WOZ-waarde (de schatting van de gemeente hoeveel een woning waard is) is sinds 2015 onderdeel van het woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem waarmee de huren worden vastgesteld.

Verduurzamen huurwoningen zet betaalbaarheid onder druk

Uit een enquête van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onder particuliere woningverhuurders blijkt dat 40 procent de afgelopen vijf jaar heeft geïnvesteerd in het verduurzamen van hun woningen. Nog eens meer dan 30 procent van de verhuurders heeft recent verduurzaamd óf gaat dat de komende twee jaar alsnog doen, bericht Vastgoedjournaal. De conclusie van het PBL is dat particuliere verhuurders meer dan gedacht bezig zijn met het verduurzamen van hun bijna 500.000 woningen.

De voornaamste redenen voor het energiezuiniger maken van woningen zijn verhoogde verhuurbaarheid en waarde-behoud. Daarnaast anticiperen particuliere verhuurders op toekomstige aanscherpingen van beleid. “Uit onze enquête en de diepte-interviews die we hielden zagen we dat lange termijn, financiële motieven leidend zijn in de keuze om huurwoningen duurzamer te maken”, stelt Marieke van der Staak, hoofdauteur van het rapport ‘Labelstapjes, huursprongen?!: verduurzaming in de beleggingsstrategie van particuliere verhuurders‘. Verduurzaming en betaalbaarheid blijken niet zondermeer hand in hand te gaan.

Het PBL signaleert dat verhuurders extra investeringen in duurzaamheid in ieder geval op termijn terug willen verdienen. Als beleidsmakers de verduurzaming van de particuliere huurwoningvoorraad willen bevorderen, lijkt het vooral van belang dat zij zorgen voor duidelijke, daaraan ondersteunende beleidskaders.

Van der Staak: “De minister wil woningen betaalbaar houden én deze tegelijkertijd verduurzamen. We zien in dit onderzoek dat die wensen niet zondermeer hand in hand gaan. Dat zou opgelost kunnen worden door particuliere verhuurders ruimhartiger tegemoet te komen met subsidies of fiscale voordelen als zij hun portefeuilles vérgaand verduurzamen en de huur betaalbaar houden.”

Meer weten over beleggen in woningen?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen

Voert Amsterdam hetze tegen particuliere verhuurders?

Amsterdam wil met een nieuwe huisvestingsverordening een eind maken aan de mogelijkheid dat eengezinswoningen opgesplitst kunnen worden tot meerdere zelfstandige woningen. Het college wil daarnaast de boete verdubbelen als verhuurders overtredingen begaan, bijvoorbeeld als er zonder vergunning wordt verhuurd, bericht Vastgoedmarkt. Verhuurders die twee of meer woningen verhuren en binnen vier jaar dezelfde overtreding begaan, krijgen een nog hogere boete.

Voert de gemeente Amsterdam met dit beleid een hetze tegen particuliere verhuurders? De gemeente wijst erop dat het woningsplitsen ertoe leidt dat er minder woningen overblijven voor (grote) gezinnen. Ook heeft het gevolgen voor de leefbaarheid, omdat meer mensen op hetzelfde oppervlak gaan wonen. Het college van B&W stelt voor om verbouwing van woningen tot kleinere woningen alleen toe te staan als zij minimaal 100 m2 groot zijn.

Lucas Brons, beleidsmedewerker Vastgoed Belang: “De nieuwe verordening lijkt de zoveelste maatregel van de gemeente Amsterdam om het leven voor particuliere verhuurders onmogelijk te maken. Deze specifieke maatregel is extra onbegrijpelijk, omdat alles er juist op gericht zou moeten zijn om de bestaande voorraad beter te benutten. Doelgroepen als starters en studenten help je juist door één zelfstandige woning te verdelen in meerdere zelfstandige woningen.”

Ook het argument met betrekking tot leefbaarheid vindt Brons geen hout snijden. “Maak je van een grote gezinswoning drie kleinere zelfstandige woningen, dan kunnen er maar drie mensen wonen in plaats van een groot gezin.” Om te hoge huurprijzen door woningsplitsing tegen te gaan, pleit Brons voor specifieker beleid. “Dit is een generieke maatregel die heel Amsterdam treft, terwijl je excessen specifiek moet aanpakken. Bijvoorbeeld door een minimum hoeveelheid vierkante meters te hanteren voor zelfstandige woonruimte.”

CBS: Woonlasten eigen woning minder zwaar dan van huurwoning

Voor huishoudens met een eigen woning vormden de maandelijkse woonlasten minder vaak een zware last dan voor huishoudens met een huurwoning. Volgens het CBS hebben huiseigenaren doorgaans niet alleen een hoger inkomen dan huurders, ze zijn gemiddeld ook een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten.

In 2019 gaf 5 procent van de huishoudens met een eigen woning aan dat de woonlasten een zware financiële last vormden. Onder huishoudens in een huurwoning zonder huurtoeslag was dit aandeel twee keer zo groot (10 procent). Met 28 procent waren het vooral de huurtoeslagontvangers die aangaven dat ze de maandelijkse woonlasten moeilijk konden opbrengen.

Dit is een samengesteld artikel op basis van meerdere bronnen.

 

Bron: CBS | NOS | PBL | VastgoedJournaal | Vastgoedmarkt 


Gerelateerde artikelen