Nederland is diverser en grijzer in 2050

Particuliere beleggers investeren in vastgoed

De Nederlandse bevolking groeit van 17,4 miljoen mensen nu naar 19,3 miljoen mensen in 2050. Het aantal huishoudens groeit procentueel nog sterker dan de bevolking doordat een steeds groter deel van de bevolking alleen woont. Dit aantal zal stijgen van 8 miljoen nu naar 9,2 miljoen in 2050. De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en door een toename van de migratie.

Langere levensverwachting ouderen

Het aantal 65-plussers, maar ook het aantal 80-plussers zal toenemen, meldt het deelrapport van het CBS ‘Verkenning Bevolking 2050’. Het aandeel van de gehele groep zal de komende dertig jaar toenemen van 19% naar 25%. De levensverwachting en de gezondheid van beide groepen neemt toe. Wel hebben ze vaker een chronische aandoening. Dit komt doordat mensen vaker hart- en vaatziekten en kanker overleven door betere behandelingen en eerdere diagnostiek. De vraag naar zorg zal door de toename van deze groep dan ook stijgen.

36% van de Nederlandse bevolking migratieachtergrond

De groei in de Nederlandse bevolking is voor 90% toe te schrijven aan migratie. De verwachting is dat het aandeel mensen met een Nederlandse achtergrond daalt van 76 procent in 2020 naar 64 procent in 2050. Het aandeel mensen met een migratieachtergrond neemt overeenkomstig toe van 24 procent in 2020 naar 36 procent in 2050.

Nieuwe indeling herkomstlanden migranten

De diversiteit van de bevolking met een migratie-achtergrond wordt steeds minder een verdeling tussen westers en niet-westers. Herkomstlanden worden verdeeld in drie regio’s: landen waarvandaan overwegend arbeids-en studiemigranten en daaraan gerelateerde gezinsmigranten komen (Europa, Oost-Azië, Amerika en Oceanië), landen waarvandaan overwegend asielmigranten en hun gezinsleden komen (Midden-Oosten en Afrika) en de klassieke migratielanden (Turkije, Marokko, Indonesië, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen).

Volgens de CBS-prognose is 65 procent van het migratiesaldo (van in het buitenland geboren personen) in de komende dertig jaar afkomstig uit de arbeidsmigratielanden, 21 procent uit asielmigratielanden en 14 procent uit de klassieke migratielanden.

Meer weten over beleggen in zorgvastgoed?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninzorgvastgoed

Impact op de woningmarkt

Door de groei van het aantal 65-plussers en de migratie groeit ook het aantal eenpersoonshuishoudens. Dit speelt vooral in de veertig grote en middelgrote steden, wat de druk op de schaarse woningmarkt erg hoog maakt. Voor 2040 wordt een tekort van 400.000 seniorenwoningen verwacht. Voor de toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt is het dus van belang of ouderen in hun huidige woning blijven wonen.

De bouw van woningen die geschikt zijn voor ouderen (kleiner, gelijkvloers en gelegen nabij voorzieningen) kan bijdragen aan doorstroming waardoor de bestaande woningvoorraad beter kan worden benut. Maar als dergelijke woningen worden gebouwd, is het nog geen uitgemaakte zaak dat ouderen daarheen zullen verhuizen. Veel ouderen passen liever hun huidige woning aan dan dat ze gaan verhuizen.

Ze krijgen daarbij zelfs steun van de Rijksoverheid. Zo kunnen ze een vergoeding (de Wmo) ontvangen voor zorg aan huis. Ook is het eenvoudiger geworden om een mantelzorgwoning te bouwen (voor familie of vrienden die zorg verlenen). Hier is bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning voor nodig. De commissie Bos (Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, 2020) pleit voor nieuwe woonvormen tussen eigen huis en verpleeghuis en vindt dat er een herwaardering moet komen voor semicollectieve woonvormen voor ouderen.

Stedelijke verdichting of uitbreiding stedelijk gebied?

De vraag is in hoeverre uitbreiding van de woningvoorraad kan worden gerealiseerd met stedelijke verdichting en dus in hoeverre de oppervlakte voor stedelijk gebied moet worden uitgebreid. Op dit moment wordt twee derde van de oppervlakte van Nederland gebruikt voor landbouw, een zesde voor natuur en recreatiegebied en een zesde voor woningen, bedrijven en infrastructuur.

Beleidsmakers zullen keuzes moeten maken: wat is de optimale ruimteverdeling in de komende dertig jaar.

Dit is een samengesteld artikel op basis van meerdere bronnen.


Gerelateerde artikelen