80% van de winkelbeleggers wil lege panden transformeren

Lege winkelstraten in Amsterdam

Om het oplopende aantal lege winkelpanden in binnensteden tegen te gaan willen winkelbeleggers panden transformeren. Zij ervaren echter belemmeringen, zoals winstgevendheid, bestemmingsplannen en parkeernormen. Transformatie komt hierdoor traag op gang en plannen worden stopgezet. Winkelbeleggers roepen gemeenten op tot meer regie.

Dit blijkt uit onderzoek van Stec Groep onder landelijke winkelbeleggers in binnensteden en middelgrote centra. Het Rijk stelt de komende jaren €100 miljoen ter beschikking om lege winkels te transformeren.

Winkelbeleggers zetten vanwege coronacrisis vaker in op transformatie

80% van de winkelbeleggers wil de komende jaren lege winkelpanden transformeren. Volgens driekwart heeft de coronasituatie de noodzaak hiertoe vergroot. Beleggers hebben vooral plannen in de vijftien grootste binnensteden en in middelgrote centra van steden met minimaal 50.000 inwoners. De helft beoordeelt de verhuurbaarheid van winkels in deze centra als (zeer) matig. Grote winkelpanden in middelgrote centra zijn het meest uit de gratie, aldus 95% van de beleggers.

“Er is een golf aan transformaties op komst”, zegt Martijn Exterkate (adviseur retail Stec Groep). “Winkelstraten staan al jaren onder druk. Door de coronasituatie hebben winkeliers grote schulden opgebouwd. Beleggers houden rekening met faillissementen wanneer op 1 oktober de steunpakketten stoppen. Daar komen vaak geen winkels meer voor terug. De leegstand is bovendien nu al te hoog. Voor veel vastgoedpartijen is transformatie daarom een aantrekkelijk perspectief. Eerder waren zij terughoudend vanwege te hoge boek- en huurwaarden, maar deze waarden dalen nu juist, ook in de hoofdwinkelstraten.”

Winstgevendheid, bestemmingsplannen en parkeernormen grootste belemmeringen

Alle beleggers ervaren belemmeringen bij transformatieprojecten. Zeven op de tien noemt het komen tot een rendabele businesscase als grootste belemmering. Met name kosten voor aanpassingen van het pand, planologische beperkingen in bouwhoogte en stedenbouwkundige eisen drukken op de businesscase. Naast winstgevendheid staan vooral het ontbreken van mogelijkheden in bestemmingsplannen (45%), parkeernormen (45%) en samenwerking met gemeenten (40%) projecten in de weg. Gemeenten zijn op hun beurt kritisch over de samenwerking met vastgoedpartijen bij transformaties. Deze krijgt een krappe voldoende (5,8), zo blijkt uit eerder onderzoek van Stec Groep (2020) onder 120 gemeenten.

“Er is een open verstandhouding tussen alle partijen nodig om te komen tot een oplossing”, zegt Boris van der Gijp (directeur vastgoed) van belegger Syntrus Achmea. “De toekomst ligt in een multifunctionele binnenstad waarin veel meer verschillende functies een plek krijgen.” Dat zegt ook Pieter Polman (managing director Wereldhave Nederland): “We sturen er actief op dat onze centra over vijf jaar minimaal voor een kwart gevuld zijn met andere branches dan winkels, want ook de functie van winkelcentra zien wij veranderen. Als volledige eigenaar van onze centra kunnen we makkelijker regie voeren over de noodzakelijke transformatie. Een intensieve samenwerking met de gemeente, huurders en bewoners is hierbij onontbeerlijk.”

”Niets doen betekent dat investeringen uitblijven en de leegstand steeds structureler wordt. Daar is niemand bij gebaat.”

Winkelbeleggers: meer regie van gemeenten nodig om transformatie mogelijk te maken

Beleggers willen meer regie van gemeenten om leegstand te verminderen en transformatie te stimuleren. Negen op de tien beleggers vraagt om een actuele en langjarige visie op de binnenstad met aandacht voor transformatie. Eenzelfde groep van 90% roept op tot flexibilisering van ruimtelijke kaders in gebieden met veel leegstand. Twee derde van de beleggers pleit voor het verminderen van plancapaciteit voor detailhandel op kansarme locaties, zodat marktdruk ontstaat op kansrijke plekken. Volgens zes op de tien beleggers kunnen transformaties versneld worden door investeringen in de openbare ruimte en een tegemoetkoming in verbouwingskosten om een onrendabele top te beslechten. Tot slot pleit een op de vijf beleggers voor actief grondbeleid van gemeenten, via het aankopen van incourant vastgoed.

“Gemeenten moeten vol aan de slag, samen met vastgoedpartijen en ondernemers”, zegt Martijn Exterkate. “Veel gemeenten hebben goede ambities, maar het beleid en de uitvoering blijven regelmatig achter. Vastgoedeigenaren lopen tegen teveel barrières aan en in binnenstadvisies is de transformatieaanpak te weinig concreet. Dit in combinatie met versnipperd eigendom in veel binnensteden maakt dat gemeentelijke regie noodzakelijk is.” Hij wijst op de urgentie van het probleem: “Niets doen betekent dat investeringen uitblijven en de leegstand steeds structureler wordt. Daar is niemand bij gebaat.”

Beleggers zien meeste kansen voor transformatie naar horeca, leisure en wonen

Horeca en leisure zijn het meest kansrijk als nieuwe invulling van winkelpanden in hoofdwinkelstraten volgens de beleggers. Ook flexibele kantoorruimte wordt vaak genoemd. In aanloopgebieden zien beleggers kansen voor wonen, horeca en ambachten. Voor leegstaande verdiepingen biedt wonen het meeste perspectief, al zien beleggers ook kansen voor horeca, sociaal-maatschappelijke functies en kantoorruimte. Vergeleken met de afgelopen vijf jaar neemt volgens beleggers binnen de transformatieprojecten vooral het aandeel leisure en flexibele kantoorruimte toe. Het aandeel woningen en horeca blijft onverminderd hoog.

 

Bron: VastgoedJournaal


Gerelateerde artikelen