Huishoudens zien sterkste groei van inkomens sinds 2001

Sterkste groei inkomens Nederlandse huishoudens sinds 2001

Na een jaar waarin hun beschikbaar inkomen ‘beduidend achterbleef’ bij de economische groei, wisten de Nederlandse huishoudens daar in 2018 gelijke tred mee te houden.

Vorig jaar nam het beschikbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens, gecorrigeerd voor inflatie, toe met 2,6%. Het gaat om de sterkste groei sinds 2001, toen dat inkomen steeg met 6,4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De toename lag daarmee in lijn met de economische groei, die in 2018 uitkwam op 2,7%. Het voorgaande jaar bleven de gezinnen nog beduidend achter bij de stijging van het bruto binnenlands product (bbp), brengen de rekenmeesters in herinnering.

Deze cijfers – de optelsom van alle inkomens van alle huishoudens – mogen niet worden verward met koopkrachtcijfers. Die laatste betreffen namelijk het ‘mediaangezin’, het statistisch gezien ‘middelste’ gezin van alle huishoudens gerangschikt van lage naar hoge inkomens. Nederlanders beleefden wat koopkracht betreft maar een bleek 2018. Meer dan een stijging van 0,3% zat er toen niet in het vat.

Sterke banengroei

De inkomsten van de gezinnen lagen vorig jaar 4,4% hoger dan in 2017. De beloning van werknemers ontwikkelde zich het sterkst, dankzij de sterke toename van het aantal banen met 235.000. De cao-lonen waren 2% hoger dan in 2017, wat een half procentpunt minder was dan bij de overheid.

Het financieel vermogen van de huishoudens is eveneens toegenomen. Dat is grotendeels te verklaren door de pensioenaanspraken. De waarde van deze rechten op toekomstige uitkeringen wordt sterk beïnvloed door de rekenrente, die vorig jaar is gedaald. De huidige waarde van de pensioenaanspraken in 2018 is daardoor gestegen.

Er zijn ook factoren die het beschikbaar inkomen hebben gedrukt, zoals hogere belastingen en sociale premies. Per saldo stegen die met € 3 mrd. Daarnaast eiste ook het slechte beursjaar zijn tol: de Nederlandse gezinnen zagen hun aandelen en beleggingsfondsen ruim € 17 mrd. minder waard worden.

Huishoudens zien inkomensgroei herstellen na zwak jaar

Reëel beschikbaar inkomen

Bron: CBS | FD

Tien jaar later

Hoewel het alles welbeschouwd om een bemoedigend cijfer gaat, speelt zich dat af tegen een minder bemoedigende historische achtergrond. Hoewel de Nederlandse economie de afgelopen jaren op een hoogtij dobberde, zagen de huishoudens zelfs in die jaren het geld niet tegen de plinten klotsen. Vorig week nog kwam het CBS met een rapport over de ontwikkeling van het inkomen van werkende Nederlanders. Zij bleken er in de periode 2007-2017 gemiddeld amper op te zijn vooruitgegaan. Voor werknemers steeg het inkomen van gemiddeld € 34.100 in 2007 naar € 35.200 tien jaar later. Bij zelfstandig ondernemers zonder personeel was de toename nog schraler: van € 27.500 naar € 28.000.

Een belangrijke deelverklaring is de financiële crisis die in 2008 in volle kracht uitbrak. De economische kaalslag die erop volgde vergrootte de werkloosheid, en verlaagde zo de onderhandelingsmacht van de resterende werknemers om hogere lonen te bedingen.

 

Bron: FD


Gerelateerde artikelen