Almere groeit door: dit is het perspectief tot 2050

Woningen met terras

Bijna 45 jaar geleden werden de eerste woningen in Almere opgeleverd. Inmiddels heeft Almere meer dan 215.000 inwoners. En de stad groeit verder. Het rapport ‘Perspectief Almere, stad met toekomst’ beschrijft de ontwikkeling van Almere tot 2050. Zij houdt daarbij rekening met de kwetsbaarheden van de stad. Wat zijn deze en hoe biedt de toekomstvisie hier een oplossing voor?

Almere: van de tekentafel naar stad tot metropool

Na de Tweede Wereldoorlog was er veel ruimte nodig voor de groeiende bevolking in Nederland. Almere werd een zogenaamde overloopstad in de polder en moest vooral ruimte bieden aan de regio Amsterdam. Het was één van de antwoorden op de toenmalige woningnood.

Canonvanalmere schrijft beeldend over de eerste bewoners van Almere die in 1976 arriveerden. In 1995 werd de mijlpaal van 100.000 inwoners bereikt. Dit aantal is inmiddels alweer verdubbeld. Op dit moment telt Almere 215.000 inwoners. Hiermee is Almere naar aantal inwoners de achtste gemeente van Nederland (Allecijfers).

Almere20 meldt dat er de komende 30 jaar behoefte is aan ruim 350.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is een informeel samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Almere is gevraagd ruimte te bieden aan ongeveer 60.000 woningen tot 2050. Ochtendmensen spreekt van 60.000 tot 85.000 woningen. Hiermee kan Almere in de toekomst ruimte bieden aan minimaal 400.000 inwoners.

In ‘Perspectief Almere, Stad met toekomst’ staan de lange termijn ambitie en ontwikkelingen voor Almere tot 2050. Niet alleen voor de stad zelf, maar ook als onderdeel van een blijvend sterke metropoolregio. Het rapport is op 8 juli 2021 door de Almeerse gemeenteraad vastgesteld.

Meer weten over beleggen in woningen in Almere?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen

Zes pijlers geven richting aan de ontwikkeling van Almere tot 2050

‘Perspectief Almere, stad met toekomst’ beschrijft hoe Almere zich ook de komende jaren blijft ontwikkelen tot een veerkrachtige, gezonde, diverse en aantrekkelijke stad. Het stedenbouwkundig bureau Urhahn tekende de plannen. Zes pijlers vormen de basis van ‘Perspectief Almere, stad met toekomst’:

  • Voldoende woningen en gevarieerde woonomgevingen.
  • Goed ondernemersklimaat met voorzieningen.
  • Sterke en veerkrachtige samenleving.
  • Uitstekende bereikbaarheid.
  • Hoogwaardige landschappen met allure.
  • Klimaatbestendig, energieneutraal en circulair.

Deze zes pijlers zijn het antwoord op de zes urgente opgaven en kwetsbaarheden van Almere.

Er is een blijvend grote behoefte aan woningen in Almere en de metropoolregio Amsterdam.

1Almere vat de woningbouwplannen samen. Eerst gaat er gebouwd worden in Almere Centraal. Hier moeten ongeveer 7500 woningen komen. In de zelfbouwwijk Oosterwold moeten rond 2050 ongeveer 15.000 woningen staan. Het grootste aantal woningen staat gepland in Almere-Pampus: 25.000 tot 35.000 woningen.

Het aantal arbeidsplaatsen en voorzieningen blijft achter bij de groei van de stad.

Nergens in de Randstad is de verhouding van het aantal mensen dat in de stad woont én werkt zo scheef als in Almere. Met een goed ondernemersklimaat met voorzieningen wil de gemeente meer bedrijven naar Almere halen.

De stad en haar inwoners zijn sociaaleconomische kwetsbaar.

Het aantal schoolverlaters dat school zonder diploma verlaat, ligt in Almere met 1 op de 40 boven het gemiddelde in Nederland. Ook het aantal kinderen met het risico een onderwijsachterstand op te lopen is met 1 op de 5 relatief hoog. Meer investeren in de kwaliteit van voorschools, basis-, middelbaar- tot speciaal- en vervolgonderwijs is één van de doelstellingen onder de derde pijler.

De bereikbaarheid van de stad via weg en spoor komt verder onder druk te staan.

Om dit verbeteren, stelt de gemeente een belangrijke voorwaarde aan de bouw van de woonwijk Almere Pampus: de komst van de metro tussen Almere en Amsterdam, de zogenaamde IJmeerverbinding, die aansluit op de Noord/Zuidlijn. Aan de oostkant van Almere is grond gereserveerd voor een openbaar vervoer verbinding naar Utrecht.

Toenemend belang van en aandacht voor het landschap en de ecologie.

De nabijheid van groen en water en de vervlechting van stad en landschap worden in de toekomstvisie versterkt. Voorbeelden zijn het binnendijkse plassengebied in Almere-Pampus, de impuls voor het ecologisch systeem van het IJmeer en het ontstaan van nieuwe landschappen langs de kusten.

Toenemend belang van en aandacht voor duurzame energie, klimaatadaptatie en circulariteit.

De toekomstvisie benut alle kansen om meer klimaatbestendig, energieneutraal en circulair te worden. Almere-Pampus als volledig circulaire woon/werk-stadswijk, verduurzaming van bestaand vastgoed en volledig duurzame energie zijn hier voorbeelden van.

Voortbouwen op bewezen kwaliteiten

De basis voor de toekomstvisie ligt in de planmatig tot stand gekomen kenmerken van de stad. De visie wijst onder andere op ruim en betaalbaar wonen en de meerkernige, groene opzet. Maar tegelijk benadrukt zij het belang van de vorm en inhoud die de mensen die er wonen en werken aan de stad hebben gegeven. De basis lijkt dan ook in orde. Maar om de visie te realiseren zijn concrete stappen nodig. De uitvoeringsagenda staat dan nog dit najaar gepland voor besluitvorming. Het is dus nog afwachten hoe Almere het toekomstbeeld dichterbij gaat halen en werkelijkheid gaat maken.


Gerelateerde artikelen