Zeeschepen: de belegger neemt wat de banken laten liggen

Beleggen in zeeschepen als containers, olie & gas en droge lading

Nu spaargeld en obligaties maar zo weinig opleveren, zoeken beleggers koortsachtig naar alternatieven om rendement te maken. Annexum is een beheerder die zich met name richt op particulieren die toegang zoeken tot goede investeringskansen in vastgoed. Annexum heeft ook oog voor interessante beleggingsmogelijkheden voor particulieren buiten dit speelveld. Zo heeft Annexum een fonds geïnitieerd in microfinanciering en beheert zij een oliefonds. Daarnaast verzorgt Annexum de emissie voor NBZ (de Nederlands Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV).

Particuliere beleggers

Scheepvaart lijkt op het eerste gezicht een ‘buitenbeentje’ voor Annexum, de beheerder die bekend is van het beleggen in vastgoed voor particulieren. “Toch doen we met NBZ niets anders dan wat we altijd doen”, stelt Boissevain. “We kijken naar de onderliggende markten en letten kritisch op de onderpanden van financiering. Hiervoor hebben wij specialisten in huis, die goede kennis hebben op het gebied van acquisitie van schepen, scheepvaartfinanciering en fiscale zaken. Die kennis is overigens door de AFM positief getoetst. Het was destijds een voorwaarde om het fondsbeheer van NBZ over te kunnen nemen”.

Zeescheepvaart blijkt beslist de aandacht van de particuliere belegger te verdienen. Het is een financieringsmarkt waarin banken zich nauwelijks meer laten zien. Dat schept kansen voor particuliere beleggers.

Veel gebeurd

Beleggen in (zee)scheepvaart heeft in een verder verleden een minder goede naam gekregen. Boissevain: “Dat zat ‘m vooral in een kenmerk: de constructie met CV’s (commanditaire vennootschappen). Die hebben tijdens de economische crisisjaren 2007 – 2011 voor flinke verliezen gezorgd. Achteraf is die schade goed te verklaren; er was te weinig spreiding in de beleggingen en de eenzijdige gerichtheid op nieuw te bouwen schepen leunde zwaar op verwachte marktgroei.” Maar sindsdien is er veel gebeurd en veel hersteld. Inmiddels incasseren scheepvaartbeleggers alweer goede rendementen en is er dus alle reden om weer met vertrouwen naar de zeescheepvaart te kijken.

Vernieuwer

Het Nederlandse NBZ is een vernieuwer in de sector. NBZ heeft op twee belangrijke punten het beleggen in zeeschepen veranderd. Ten eerste is spreiding een kernpunt in het beleggingsbeleid. NBZ spreidt het belegd vermogen over verschillende schepen in zeer uiteenlopende deelmarkten van de zeevaart. Succes en risico zijn daardoor veel minder afhankelijk van deelmarkten of van individuele reders en hun schepen.

Daarnaast is er nog een verschil dat in het oog spring: er wordt uitsluitend belegd in bestaande schepen, dus niet in nieuw te bouwen schepen. Daarmee zit het belegde vermogen direct in de actieve markt, waar het een kasstroom oplevert. Terwijl een nieuw te bouwen schip zich nog altijd moet bewijzen en het vaak anderhalf jaar duurt voor een kasstroom op gang komt, levert de belegging in bestaande schepen direct rendement op.

Afgewezen bod

In 2019 is door een marktpartij een bod op alle aandelen NBZ gedaan. Ofschoon dat bod voor de aandeelhouders al een substantiële bonus bovenop de beurskoers inhield, hebben de gezamenlijke aandeelhouders het toch afgewezen. De aandeelhouders verwachten meer van het alternatieve plan, te weten de nieuwe emissie om het bezit te kunnen uitbreiden en het fonds en het beheer verder te versterken.

Belegger zit eerste rang

Er is in de zeeschepenfinanciering nog iets opmerkelijks gebeurd sinds de genoemde jaren 2007-2011. De banken hebben zich vrijwel teruggetrokken uit de financiering van schepen. “De kennis ervan bestaat niet of nauwelijks meer bij banken en grote beleggingsinstellingen. En dat terwijl de behoefte aan financiering er beslist nog is. Daardoor schuiven particuliere investeerders naar een eersterangs positie en kunnen zij eisen stellen”, aldus Boissevain.

Reders betalen goed voor financiering en de financiers van schepen verkrijgen eersteklas zekerheden. Dat kun je op veel plaatsen aanwijzen in de NBZ-deelnemingen. Veelal gaat het om eerste hypotheken en verhuur-contracten waarbij alle exploitatierisico’s bij de huurder liggen en niet bij de investeerder. Reders merken weliswaar dat financiering duurder wordt door de gang naar particuliere beleggers; maar ze kunnen de kosten goed opbrengen vanuit de exploitatie. Dat is een teken van een gezonde markt, ook al zijn de groeicijfers van de wereldhandel bescheiden. Een hogere prijs voor de financiering heeft als neveneffect dat het wereld-orderboek voor de bouw van nieuwe schepen terugloopt. Ook dat houdt rust in de markt.

7 tot 10%

NBZ streeft naar een dividendrendement van 7 tot 10%. Insiders wijzen ook op de zgn. ’discount’ bij deze emissie De aandelenkoers bevindt zich ver onder de intrinsieke waarde. Met NBZ wordt belegd in 20 schepen die zich begeven in zes verschillende deelmarkten van de zee- en vrachtvaart. Dividend wordt twee keer per jaar uitgekeerd.

Beleggen in dit fonds kent risico’s, zoals bijvoorbeeld risico betalingsonmacht contractspartijen, risico beperkte verhandelbaarheid en valutarisico. Lees voor u instapt de informatie en kenmerken in het prospectus voor deze emissie zorgvuldig door. Deze emissie loopt tot 31 maart 2020. Bekijk het prospectus op www.annexum.nl/zeeschepen.

De emissie wordt begeleid en uitgevoerd door Annexum, de beheerder die zich met name toelegt op particuliere beleggers.


Gerelateerde artikelen